Chương trình đào tạo

Các hoạt động cộng đồng

Online

Mỗi ngày, lúc 21:30

Hình thức: Online trên Zoom

14 ngày chuyển hóa

3 lần / năm

Hình thức: Online

International Spiritual Talk

Định kì mỗi tháng

Hình thức: Online

Thiền "Sống Đẹp"

Định kì mỗi tuần

Hình thức: Online

Offline

Lễ hội Đầu năm

Mỗi năm 1 lần

Hình thức: Offline + Online

Thiền Trăng

Định kì mỗi tháng

Hình thức: Offline + Online

Lễ hội Tâm Linh

Mỗi năm 1 lần

Hình thức: Offline

Retreat thiền chuyển hóa

Mỗi năm 1 lần

Hình thức: Offline

Các khóa học chuyên sâu

Khoa học tâm thức

Hình thức: Học trên E-learning

Hình thức: Học trên E-learning

Hình thức: Online + Offline

Khoa học chữa lành

Online: 4 ngày | Offline: 3 ngày 2 đêm

Online: 3 ngày | Offline: 2 ngày 1 đêm

Online: 3 ngày | Offline: 3 ngày 2 đêm

Khoa học hạnh phúc

Thời gian: 2 ngày liên tiếp

Hình thức: Online qua Zoom

Thời gian: 2 ngày liên tiếp

Hình thức: Online qua Zoom

Thời gian: 7 buổi tối

Hình thức: Online qua Zoom